Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                                         Forsiden Fra Tage Kaarsteds bog : Hædersmænd

Stabssergent Jonas Markus Henrik Jappe, København


Født i Nykøbing pr. Falsters Landsogn den 4. september 1857, hvor min fader Jens Nicolai Jappe havde en mølle i forpagtning af proprietær Bøckmann til Herregården "Eiegod". I 1873 købte han Bredegades mølle ved Slagelse ved min bedstefaders hjælp, nu afdøde fæstemand og restauratør Kragh i Roskilde for penge, som oprindelig var bestemt for os børn; vi havde været 13, men var dengang 9 levende.
Efter nogle års forløb solgte min fader møllen og lejede Sorø fiskeri, som hans fader havde haft i forpagtning for mange år siden, og hvor min fader var født, her tilsatte han den sidste rest af min bedstefaders formue ca. 10.000 kr. på grund af, at der ingen fisk var i forhold til de betydelige udgifter, dels til redskaber og dels til afgift af fiskeriet, der alene androg 1800 kr. årlig. Fader ansøgte senere rigsdagen om delvis tilbagebetaling for hans store tab, da det jo som bekendt hører under staten, men fik kun 800 kr.
Jeg har anført dette, fordi det senere blev en af grundene til, at jeg forandrede min livsstilling.
Min skolegang begyndte, da jeg var 5 år, hos to ældre frøkener, hvor jeg gik, til jeg var ti år, da jeg blev optaget i Realskolen i Nykøbing, hvorfra jeg 14 år gammel blev konfirmeret og anbragt i handelslære hos købmand J. Kristiansen i Nykøbing, og hvor jeg fik en efter forholdene den gang god uddannelse. Efter udstået læretid, 5 år, fik jeg plads som handelsbetjent hos købmand H.L. Bønnelycke i Nysted, men da dette var en almindelig urtekramsforretning, og jeg var oplært i den større korn- og kolonial forretning, kunne jeg ikke finde mig i de små forhold, og da tilmed min gamle principal tilbød mig plads på bedre vilkår, kom jeg tilbage til ham efter et års forløb og forblev der, til jeg rejste i tjenesten den 30.5.1878.
Jeg indkaldtes til 1. artilleri bataljon, Københavns Søbefæstning, , gennemgik rekrutskolen om sommeren, blev underkorporal den 28.9.78, gennemgik korporalsskolen om vinteren 1879-79 og blev korporal den 28.9.79.
Skønt jeg ikke havde tænkt på at blive i tjenesten, så var nu lysten og interessen for soldaterlivet blevet vakt, og da tilmed min faders økonomiske forhold var dårlige, og en da ruineret, men tidligere ret velhavende svoger, som i forening skulle have sat mig i gang med forretning, intet kunne gøre for mig, så blev dette, i forbindelse med min lyst til tjenesten, det bestemmende for mig med hensyn til fremtiden.
Jeg søgte da optagelse i officersskolens yngste klasse, kom også derud, men her viste det sig, at mine forkundskaber var for ringe, og da jeg ikke havde råd til at holde manduktør, og ingen havde, der kunne støtte mig, måtte jeg søge om at komme derfra og kom da tilbage til min afdeling efter 2 måneders forløb.
Vinteren 1880 - 81 gennemgik jeg sergent - og rideskolen ved 1. artilleri - regiment og var derefter på forskellige kurser og skoler bl. a. : Gymnastikskolens kompagnilærerafdeling.
Den 1. april 1884 ansattes jeg som materielsergent på fortet Prøvesten og tillige som tilsynsførende ved Prøvestenens Fyr, hvilken plads jeg beholdt, til jeg forfremmedes til oversergent den 1.11.1893. I sidstnævnte stilling forrettede jeg tjeneste som stabssergent, våbenmester og fourer ved kompagniet, samt tillige som fortsergent på det fort, hvor de forskellige kompagnichefer, jeg har tjent under, tillige var fortchef.
Den 13.9.1900 forfremmedes jeg til stabssergent og har siden forrettet officerstjeneste på Middelgrundsfortet og Trekroner.
Jeg har således tilbragt hele min tjenestetid på Prøvestenen, Middelgrundsfortet og Trekroner. Når undtages 3 vintre, hvor jeg har været befalet i land, og den tid jeg har været syg, har jeg stadig levet adskilt fra min familie, idet de bor i land og jeg på fortet, hvorfra jeg så kommer på besøg 2 a 3 gange om ugen, og når jeg nu har et mindre godt helbred, navnlig efter en meget hård gigtfeber i 1899, da tillægger jeg væsentligt skylden herfor de mange drøje sejlture i åben båd til Prøvestenen, hvor jeg som beskrevet var i 10 år, ture som varede fra ½ til 2 timer og som jeg gennemsnitlig sejlede to gange om dagen, samt endvidere de dårlige indkvarteringsforhold på de gamle forter Trekroner og Prøvesten.
Jeg blev gift i 1883, har 3 børn på henholdsvis 18, 13 og 9 år, og skønt vi ved en fornuftig økonomi har haft et jævnt godt udkomme, så har dog adskillelsen fra ens kære gjort livet mindre lykkeligt for os, end det kunne have været, når vi som de fleste mennesker kunne have levet vort liv sammen. Adskillelsen i de mange år har lagt en stor byrde på min hustru, som jo hovedsagelig, har måttet opdrage børnene, hvorved hendes helbred er blevet endnu mere svækket end mit.
Den skønneste dag i min soldatertid var den, da jeg blev overrakt Dannebrogsmændenes Hæderstegn af min nuværende chef oberstløjtnant F. C. Rantzau, der på en højtidelig måde og i smukke ord takkede mig for den tilbagelagte tid, og min største glæde er, at jeg opnåede at få det af min højtelskede gamle Kong Christian den IX.

København den 27. februar 1906
J. H. M. Jappe
Stabssergent
(Død 3.10.1929)