Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                               Forsiden                                                     

 
Jeg fandt Christian Frederik Ludvig Galles erindringer på Næstved lokalhistorisk arkiv, da jeg gik i gang med at undersøge forbindelsen mellem Jappe og Galle slægten. Gallerne var gennem flere hundrede år kendte mennesker i Næstved. Johan Diderich Galle (1683 - 1763) byggede i 1735 uret i Sct. Peders kirke i Næstved. Gallerne var urmagere, garvere og købmænd i byen.
Jeg har her gengivet Christian Frederik Ludvig Galles erindringer med den tegnsætning og stavemåde han selv anvendte.

Christian Frederik Ludvig Galles Erindringer

Jeg er født i Ringsted d. 16. Marts 1841. Min Fader Farver Frederik Ludvig Galle og Hustru Jensine Caroline Henriette f. Jappe boede da på Nørregade i den Ejendom, som Købmd. Borchsenius havde Boutik i og som senere ombyggedes til Apothek. Jeg blev døbt Christian Frederik Ludvig Galle d. 4. Juni 1841, og min Oldemoder Gjordemoder Md. Møller fra Sorø holdt mig over Daaben. I min første Tid kaldtes jeg Christian, men da min Moder engang faldt paa at kalde mig Frederik syntes Fader, at det lød bedre, og det blev mit Navn for Fremtiden.
Fader er født d.23 December 1810 som næstældste Søn af Uhrmager i Næstved Frederik Wirenfeldt Galle, født 25/7 1776 ( død 29/4 1862 ), og Hustru Johanne, født 8/12 1775 ( død 15/11 1855 ). Han havde 8 Søskende, deraf Christopher Galle, Købmand i Næstved, Didrik Galle ( død 14. Sept. 1875 62 Aar gl. ) , I sin Tid Skrædder I Kjøbenhavn, Regine Galle ( død 20/4 1903 ) , gift med A. Green ( død 11/12 1880 ) , i sin Tid Stationsforstander Quistgaard Station, Hans Henrik Julius Galle, gift med Judith Marie født Goldschmidt ( død 17/9 1884). Han var Farver, senere Bedemand paa Christianshavn. Hanne, gift efetr Forældrenes Død med Barber Petersen i Næstved. En anden Søster var gift med Farver Struck i Næstved, men døde tidligt og efterlod en datter Sophie, der en Tid var i Huset hos mine Forældre, men en skønne Dag stak af, var derpaa en Tid hos Greens og blev gift med en Slagter Lange fra Helsingør. Han var en statelig Mand, men blev forfalden, og de døde begge i Armod efterladende en del Børn.
Moder var eneste Barn af Fisker Jappe ved Thule Sø ved Sorø og Sophie ( født 14/2 1794, død 28/3 1871 ), en Datter af Smedemester Møller i Sorø. Hans Hustru var Gjordemoder i Sorø.
Da Bedstemoder blev gift med Fisker Jappe var han Enkemand og havde flere Børn : Frederik ( død 22/2 1862 ), der var Møllebygger paa Lolland, Peter ( død 9/11 1885 ), der var Skrædder i Kjøbenhavn, Amalie, der var gift med Smed Jensen ( de døde begge i Koleraaaret 1853 ). Sophie ( f. 17/4 1815 død 1/5 1896 ), der var gift med Holmbom, som døde i sin bedste Alder og efterlod hende med en Mængde Børn ; hun levede længe i kummerlige Kaar. Henriette ( død 7/5 1868 ), der var gift med Jernstøber Fryd, der havde Støberi der, hvor nu Eickhof har sin Fabrik paa Vesterbro. Lille Frydsvej er opkaldt efter ham.
Da min Bedstemoder efter sin Mands Død, der faldt 7/9 1817, kort Tid efter min Moders Fødsel 11/10 1816, ikke kunde styre Bedriften ( foruden Fiskeriet var der ogsaa et lille Agerbrug paa 3-4 Td. Land ), saa giftede hun sig med Fisker Peder Didrik Blum ( født 11/3 1796, død 5/2 1874 ), og med ham havde hun Børnene : 1. Caroline ( død 29/4 1892 ) , der kom til Bedstemoders Søster Christiane Høyer ( død 29/4 1877 81½ aar gl. ) i Rønnede. Fru Høyer var Enke efter Procurator Høyer, der efter at have boet en Tid i Slagelse forpagtede Rønnede Kro. Tante Caroline blev senere gift med Sønnen dér Rudolf Høyer ( død 12/12 1872 51 Aar gl. ), som efter sammen med Svogeren Kammerraad Smith, Rønnede Mølle ( gift med hans yngste Søster Anna ( død 27/7 1898 ) at have vundet 25.000 Rdl. I Lotteriet købte Holløse Mølle ved Næstved og flyttede dertil. 2. Christian, der blev Skolelærer i Ørslev. Han fødtes d. 21/9 1820, død 1/1 1896, gift med Moders Cousine Hanne f. Henriksen ( død 16/1 1900 ). 3. Sophie, der trolig hjalp Forældrene til det sidste. Hun døde den 22/2 1862. 4. Georg, der kom til Byfogedkontoret i Holbæk, Examinatus juris, Fuldmægtig paa Byfogedkontoret og døde som Kasserer for Sparekassen d. 22/11 1904. Han var gift med Emilie, f. Berthelsen. De har følgende Børn ; 1) Peter Christian, f. ……, som lærte Handelen i Roskilde hos Skade/ i Kjøbenhavn, og vistnok i 1890 købte han en Kouleurfabrik og giftede sig den 10/10 1891 med Enkefru Valborg Lillelund. 2) Carl Sophus Blum, som kom i Huset hos min Moder for at studere Jura men druknede i Bavelse Sø under et Besøg i Holløse Mølle d. 8/4 1874. 3) Sophie, der var hjemme hos Moderen og selvstændigt drive et lille Gartneri i Holbæk. 4) Rudolf, der efter et studieophold at have havt Ophold hos Moder først ( fra 1/7 1891 ) var i Hof- og Stadsrettens Brevskriverkontor og kom i October 1902 som Amtsforvalter til Rønne. 5) Emilie, gift med Manufakturhandler Preben Buchstrup paa Christianshavn, senere Indehaver af et Annoncekontor i Aarhus.

Min Elskelige Moder, født 11. October 1816, mistede sin Fader 4. September 1817 og fik ved hendes Moders Giftermaal i 1818 senere Halvsøskende paa begge sider, men Forholdet var godt, navnlig var der et meget kærligt Forhold mellem hende og de yngre ½Søskende. Hun kom tidligt til sin Bedstemoder i Sorø og fik der en god om vel end noget streng Opdragelse. Hendes Bedstemoder var en meget selvstændig Person, der stillede store Fordringer til sit eget Arbejdemen ikke mindre til Andres. Hun havde taget Moder i Huset for at lette det for sin Datter. Senere fik hun sin anden Datters Søn Rudolf Høyer i Huset og var ikke ganske upartisk, idet Moder maatte opvarte den unge erre, som i sin Barndom nok var alt andet end elskværdig. Bedstemoderen lod hende faa saa god Lærdom, som der kunne skaffes paa den Tid i Sorø og holdt paa sin Vis meget af Moder. Hun lod hende lære Skræddersyning og har, saavidt jeg har forstaaet, ogsaa ladet hende faa Undervisning i Sprog hos en Dame i Sorø.
Efter Moders Konfirmation d. 10 April 1831 maatte hun udføre Pigegerning, ja mere end Pigegerning, thi Madam Petersen, som de boede til Leje hos, havde en stor Have, og den maatte Moder grave og besaa og høste Frugten af, foruden at hun maatte holde Hus og Gaard rene, vaske og lave Mad.
Men de havde det godt. Bedstemoderen holdt af at spise godt; hun plejede at sige : " hvad mine Øine ser skal min Mave taale." og Moder lærte at lave god Mad.
17 Aar gl. kom hun til Kjøbenhavn hos Gehejmeraadinde Urne. Huset her skulde være herskabeligt; der holdtes Tjener; men der blev set meget nøje paa, at der ikke gik for meget til, da Gehejmeraadinden ikke havde meget at leve af. Moder passede nærmest Køkkenet og, naar Tid var dertil, en sindssyg Datter dér. Og Frøken Blum, senere Fru Grave, var Selskabsdame; hende havde den Sindsyge ikke noget godt Øie til; men Moder kom godt ud af det med denne.
Under Opholdet i Kjøbenhavn var en Spadseretour med hendes Halvbroder Peter, der ogsaa var i Kbhvn.,næsten hendes eneste Adspredelse, og de var saa uadskillelige paa saadanne Toure, at en af hans Bekendte langt senere spurgte ham: "Naa fik De saa den ….. Pige som De spadserede med !"
En Begivenhed i denne Tid var en Tour med Herskabet til Jylland, hvor de i 14 Uger vare i Besøg hos Gehejmeraadindens Søn Amtmand Urne i Skanderborg. (Han tog sig senere af Dage, og Sønnen, den sidste Urne, kom senere i Huset hos Bedstemoderen: nu er Slægten uddød). 8 Dage tilbragtes hos Gehejmeraadinde Gyldencrone paa Mosgaard og 8 Dage hos Fru Voss paa Rødstenseje. Touren mellem Korsør og Aarhus tilbagelagdes med Smakken.
Den 6. Februar 1839 blev hun forlovet med min Fader, og den 11. October s.a. viedes de I Helligaandskirken I Kjøbenhavn, og 12. October flyttede Moder ind i den af Fader beboede Lejlighed paa Nørregade i Ringsted.
Fader havde lært Farveriet hos Farver Hansen i Næstved. Det vat Tider hvor man ikke var bødhjertet overfor Lærlingene, og han døiede meget i det kolde Farveri. Han fik Koldfeber, som gav ham Mindelse til del ældre Alder, og han medinicerede næsten altid og var vel aldrig rigtig rask, hvilket indvirkede paa hans Humeur. Hans Søskende kaldte ham for "Per Gnav". Hans yngre Broder Hans, der lærte Farveriet i Korsør, var af en mere livlig Karakter, var som Barn en Spilopmager. En Gang han var i Besøg i Hjemmet og Kurven med Kleiner hang over hans Seng fik han en Nat lyst til en Kleine og fik derved væltet hele Kurvens Indhold ned i Sengen. Hans Søster Regine, der havde været meget smuk som ung, drillede ham med, "at hun holdt af at sidde ved Vinduet med Slør paa og spise Haresteg." Hun har nok været forlovet med Hude, der senere blev Mægler i Svendborg, men slog op med ham og giftede sig senere med Andreas Green, der har været en smuk Mand, som i sin rejste med Indrulleringskommissionen, blev senere Forvalter paa Gl. Kalkbrænderi i Kjøbenhavn. Jeg har som Barn været paa Besøg hos dem; de boede da i et smukt lille Hus; men da Tante vilde være lige saa fin paa det som Herskabet kom de derfra. Han kom saa paa Kontoret under Krigsministeriet og blev Lazaretforvalter under Krigen 1848-50. Efter den Tid startede han en Vatfabrik i Sorø. Jeg besøgte dem ogsaa der, men klagede over at jeg ikke kunde ligge paa hendes grove Lagener, " for de var saa Lærreds " sagde jeg. Deres Værts Søn vilde lege med mig, men jeg vilde ikke lege "med en saadan beskidt Dreng". Green var meget forfængelig og gik med for smaa Støvler; jeg saa, naar vi roede paa Sorø Sø, at han stak Fødderne i Vandet for at køle dem. De kom ofte i den Tid til Ringsted, og Green læste om Aftenen op for os af "Erik Menveds Barndom", hvilken Oplæsning jeg fulgte med stor Interesse.
Angaaende min første Barndom har jeg hørt, at jeg laa og legede med en lille Hund i det hvide Tøi, der leveredes til Farvning. Moder kunde da samtidig med at apsse paa mig expedere Kunderne medens Fader passede Farveriet.
1841 købte Fader et Sted ligeoverfor af Snedkermester Jørgen Rasmussen. 1842 blev det nedrevet og opbygget, og den 4. September samme Aar flyttede vi ind i Stedet, der var et etetages Hus til Gaden, medens en Smedie, der var i Gaarden, var lavet om til Farveri. Bagved laa en lille Have. Den havde i sin Tid været større, men uden tilstrækkeligt Hegn. Byfogden, der havde Have grænsende til disse Grunde, forlangte Hegnet, da han ellers selv vilde hegne, og Lodsejerne lod ham gøre det, og herved blev Grundene ikke saa lidt beskaarne; hans Have kom til at gaa ned bag 4-5 Grunde.
Den 16. Juni 1843 fødtes min Broder Georg Christoffer, som dog ikke fik noget langt Liv. Der siges, at jeg fortalte :" Han skal være Præst og jeg skal gaa i Farveriet og hjælpe min gamle Fa'r med Træsko paa", idet jeg tudede over min Skæbne. Han døde den 8. Februar 1844.
Moder morede sig med at tale med mig, naar Boutiken var tom, og jeg lærte alle Hovedstæderne i Europa, inden jeg kunde tale rent.
Den 20. Februar 1845 fødtes min Søster Sophie Johanne, som jo blev min nærmeste Legekammerat.
En anden Legekammerat fik jeg i Johannes Borchsenius, der var et aar ældre end mig. Han var søn af Kbmd. Borchsenius, der boede i det Sted, hvor mine Forældre ogsaa tidligere boede.
Jeg fik Skarlagensfeber og var nok temmelig haardt angreben; min kære Bedstemoder fra Sorø kom for at se til mig; jeg havde faaet et spansk Flueplaster i Nakken, og Bedstemoder sad og kløede mig i Hovedet, for at jeg skulde falde i Søvn. Plastret maa have irriteret; thi jeg sagde :"Ta'e den a ta'e den a søde rare Bestemor", og da det ikke frugtede : " Vi du ta'e den a Din ækle uvartige Bestemor"; men jeg maatte jo rart beholde den paa.
Nogen Tid efter maa det have været, at Fader morede sig med mig, og jeg blev uvorens og jeg truede ham med at rende til Benløse ( en Nabolandsby ). Fader sagde:"Ja gaa Du kun min Dreng" og lod mig løbe ud af Porten. Jeg havde intet Begreb om hvor Benløse laa og rendte tudende op og ned af Nørregade, idet jeg ventede at de skulde fange mig, naar jeg kom forbi Porten. Moder kom ind og bebrejdede Fader, at han havde ladet mig gaa, og jeg blev da ogsaa indfanget.
5 Aar gammel blev jeg fulgt i Skole hos Frøken Suhr i Pileborg og fik der min første Undervisning og vist nok ogsaa mine første Prygl; thi Spanskrøret spillede der en stor Rolle, og jeg ved engang Frøkenen laa syg, og saa maatte Synderne ind i Sovekammeret til hende, hvor hun liggende i Sengen besørgede Afstraffelsen.
Jeg husker at der engang i Skoletiden var et voldsomt Uvejr og Lynet slog ned i Have Mølle og brændte den af.
Den 13. Juli 1847 fødtes min Søster Emma Caroline, der dog den 28. November s.a. døde af Lungebetændelse.
Jeg kom imidlertid i Ringsted Lille Realskole; vi havde der en Lærer Corfitsen, der i sin Tid havde været Kjøbmand i Næstved og skrev en smuk Haandskrift. Ishøj var en seminarist der ledede Morgensangen med sin Violin og mellem Lærdommen morede sig med at se, hvem af os der kunde taale de fleste " haandtæver" af Spanskrøret. Han var Lærer i Dansk, jeg var Nr 2 i Classen, Gustav Schnack, der senere har været krigsminister, var Dux. En Feil, jeg gjorde i dansk Stil, har brændt sig fast hos mig, idet jeg skrev Gjæsgivergaard i stedet for Gjæstgivergaard.
Malermester Møller var Lærer i Tegning, og jeg var ganske flink; jeg fik Lov til at tegne paa Velinpapir, bl. A. et gammelt Piletræ, og jeg var meget indigneret over, at jeg senere paa Sorø Academi maatte begynde at tegne efter Klodser.
Det var rolige Tider. Folk var nøisomme, og mine Forældre arbejdede sig stadig fremad. Moder var en god Oekonom og Fader meget sparsommelig. Han fæstede en Fjerding af Ringsted Byjorde. Der blev bygget Stald med Vognport og Karlekammer, vi fik Køer og Heste, en lille Hest til at køre Farvetøjet til Skylning i Aaen ved Have Mølle, medens de 2 store Heste maatte trække Vognen med Vandtønden; der kunde kun bruges Aavand til Farvekyperne, da vandet i Brønden, der for resten var meget dyb, dels ikke var meget rigeligt, dels for haardt og af daarlig Beskaffenhed; Drikkevand og Vand til Madlavning maatte hentes i Byen. Efterhaanden kom der Svend og Dreng og Karl i farveriet, Avlskarl, Malkepige ( tillige Kokkepige) og Stuepige.
Min Elskelige Moder passede Boutiken, numrede Tøjet til Farvning og sammen med Fader ogsaa naar det var farvet, smurte al Maden, lavede Smør og Ost, solgte Mælk der var tilovers, syede om os Børn i Aftentimerne i den første Tid ved tarvelige Talglys der skulde pudses hvert Øieblik, senere ved Stearinlys. I Mørkningen sad hun ved Vinduet og strikkede og enten sang for os ( hun havde en god Sangstemme ) eller fortalte os Historier. Aldrig saa man at hun havde travlt, og dog fik hun altid udrettet, hvad der skulde i den Husholdning, der nu ikke var saa lille. Symaskine kendte man ikke den Gang, alt skulde syes i Haanden. Hun var blid og god, men sørgede for at vi gjorde vores Pligt, og maatte ogsaa besørge Afstraffelsen, naar vi havde forsyndet os. Vi havde en vældig Respekt for hende, men hang dog ved hende med inderlig Kærlighed.
Fader var ogsaa kærlig god, men pirrelig, naar noget gik ham imod, og vi vare altid bange for at støde an mod ham. Han var hele Dagen i Farveriet, meget dygtig til at træffe Kouleurer. Om Aftenen, naar vi havde spist, satte han sig i Sophaen, tændte en Cigar ( Pibe røg han meget sjældent), og naar han havde røget lidt faldt han gerne i Søvn, og Cigaren kunde vare flere Aftener igennem. Ved Titiden vaagnede han, tændte Lygten, gjorde sin Ronde i Farveri og Stald, og naar han kom tilbage gik vi i Seng.
Vi Børn sov i Sovekammeret, og jeg havde bag mit Hovedgjærde det store Bornholmer Uhr, paa hvis Gesims Mester Erik ( Riset ) var anbragt. Naar vi vare komne i Seng, som Smaa nogen Tid før Forældrene, blev Natlampen tændt ( en lille Beholder af Blik med Laag, fyldt med Lampeolie, hvorpaa der svømmede et lille Glaffeys Natlys. I Reglen var min Søster og jeg uenige om Belysningen, jeg kunde daarligt sove ved Lys, og min Søster var bange for Mørket. Jeg husker engang jeg vaagnede ved et Skrig. Moder havde villet se til os, og idet hun lukkede Døren op, bevægede Haandklædet, der hængende på Døren blev belyst af Maanen, sig, og min Søster var blevet bange derfor.
I Marts 1848 udbrød Oprøret i Slesvig-Holsten, og Tropperne, der skulde til Krigsskuepladsen, kom stadig gennem Ringsted. Vi vare altid godt underrettede i Skolen, naar der skulde komme Soldater, og fik da fri, og vor største Fornøjelse var at gaa ud og møde dem, og lykkelige vare vi, naar vi kunde faa en Sabel eller en Patrontaske at bære paa.
I Sommerens Løb havde Fader ladet bygge en Etage paa Huset, og i den Anledning fik vi stor Indkvartering, sommetider endogsaa 24 Mand. Vi Skoledrenge stillede paa Torvet, hvor Indkvarteringssedlerne uddeltes, og jeg førte den Trup hjem, som skulde indkvarteres hos os. Da øverste Etage endnu ikke var meubleret, redte Moder af det ufarvede Vadmel Seng paa Gulvet for Indkvarteringen, og den havde der et godt Leje.
Soldaterne bleve trakterede med varm Mad, uden at mine Forældre vilde tage Betaling derfor; det kostede vel ikke saa lidt, men det slog dog godt til, Vorherre lagde sin Velsignelse til.
Under Vaabenhvilen kom Soldaterne tilbage, og nu gjaldt det for os Skoledrenge at gaa ud af Sorøvejen for at tage imod dem; der blev ikke bestilt meget i Skolen om Sommeren i de 3 Aar Krigen varede.
Medens vi vare smaa havde Moder os hos sig, naar hun numrede op paa Hvidboden ( det Loft, hvor det ufarvede Tøi laa ), og jeg vilde jo gerne hjælpe til, men Moder sagde : " sid Du bare stille, saa hjælper Du mig"; det kunde jeg ikke forstaa, men spurgte :"Er der Hjælpning Moder."
Naar noget gik Fader imod kunde han ikke sove, og det var hvad enten " den varme Kippe" ( den Kobberbeholder hvori der farvedes ægte Indigoblaat og som var vanskelig at passe ) enten ei gjorde sin Skyldighed, eller han havde faaet et par nye Heste, som han spekulerede over; han laa da og vendte sig fra den ene Side til den anden, og saa kunde Moder heller ikke sove. Hun led til sit 50 Aar meget af nerveus Hovedpine, der gerne varede i 3 Dage og var forbundet med Opkastninger, men hun gav sig ikke og passede ligefuldt sin Gerning, og det skulle være meget slemt, naar hun en Dag maatte holde Sengen.
I denne Periode var det vist, at jeg en Aftenstund jagede med en Stok i hver Haand efter en allike, der var fløjet bort fra mig; jeg faldt og slog Tinningen mod Brostenene, hvorved jeg fik en Hjernerystelse; jeg kom grædende hjem, men Moder, der havde travlt med at sørge for Indkvarteringen, agtede ikke derpaa, indtil jeg udbrød :" Jeg kan ikke se." Jeg kom i Seng, havde en stærk blodblandet Opkastning og var vild om Natten, men kom mig dog efter nogle Dages forløb.
Den 24. April 1849 fødtes min Broder Christoffer Georg.
Blandt de Afdelinger, der kom gennem Ringsted, var ogsaa én kommanderet af General Olaf Rye. Da de næste Morgen skulde stille paa Torvet, vare Soldaterne noget langsomme til at stille. Generalen holdt en Tordentale til dem og sagde bl. a. :"Sé der kommer endnu 2 Nølere." Soldaterne murrede og lovede ham en Kugle, naar de kom derover, men de fik et andet Syn i Felten.
Der blev tidt stillet Vogne af Borgerne til Transport af Soldaternes Oppakning og til at befordre dem, der ikke kunne følge med.
Johannes Borchsenius og jeg vare omtrent dagligt sammen; vi legede Krig, og 2 store Askebunker paa hans Faders Mødding bearbejdede vi med Kæppe for at give Røgen fra Batterier. Engang i Begyndelsen af Krigen kom han til mig med en Sang, det var " Den tapre Landsoldat "; synge kunde han ikke, men jeg lærte den snart.
Jeg samlede for øvrigt saa mange Drenge, jeg kunde, og vi legede Soldater; Moders Vandkande maatte agere Tromme.
I Realskolen blev for øvrigt dannet et Korps; en Toldassistent Hald, der var Gymnastiklærer for Skolen, exercerede med os. Vi maatte anskaffe os Trægeværer, og under Trommer og Piber med Hald til Hest marcherede vi til Markedspladsen, hvor vi holdt vore Øvelser. Der holdt ogsaa Borgerkorpset ( senere Politikorpset ) sine Øvelser med nogle gamle Flintegeværer. Fader var ogsaa med og havde en gammel Moskedonner, som han aldrig havde Ild i. En af Indkvarteringen tog sig paa at gøre den ren og fyrede den af ude i Haven til stor Fryd for mig.
En Søndag havde vi en stor Krig ude i Kærehauge. Fritz Schiødte som Fører og forsynet med et Signalhorn og alle Drengene fra " store Real " vare marcherede i Forvejen derud. Derefter kom alle vi Smaa førte af Hald tilhest , og der udviklede sig 2 Slaglinier paa Marken ved Skoven. Hald førte os frem men blev omringet og taget til Fange, og alle vi andre løb det Bedste vi kunde, jeg med den Flok, der forfulgtes af min senere Svoger Edvard Vermehren, der var Fanebærer; og vi standsede først, da han råbte : Fanen gælder for 20 Mand; saa lod vi os ogsaa tage til Fange og maatte marchere foran hjem som Fanger. Da jeg kom hjem berettede jeg om Felttoget, og i min Ivrighed spyttede jeg paa Gulvet. Moder udbrød da :" en fangen Mand maa ikke spytte paa Gulvet."
Da Krigen var endt kom Tropperne efterhaanden hjem; der blev bygget Æreporte for dem, og de modtoges med Taler og Sang.
Den første Æresport byggedes af Tømmermester Køncke. (Han og Murmester Bernsten vare Faders Bygmestre). Han var Tysker af Fødsel, og da buen hvorpaa Sangerne skulde have staaet faldt udbrød en ivrig dansksindet Borger :" Naar Æren ligger i Rendestenen saa skidt med det Hele !"
Der var i det Hele taget i 48 en Patriotisme, der virkede helt ned til os Smaa, og alt hvad der var tysk blev forulempet. Glarmester Vermehren, der var tysk født, en fredelig og ellers agtet Mand, der bl. A. var i Byraadet, blev beskyldt for at have sagt at " én Tysker kunde æde 3 Danskere" ; da Garden var i Ringsted stillede 3 Gardister hos ham og spurgte ham ." om han nu kunde æde dem."
Soldaterne bleve fejrede og fik foruden den varme Mad Æbleskiver og bleve modtagne med aabne Arme.
Jeg havde været med Moder i Kjøbenhavn nogen Tid, efter at Jernbanen mellem Kbhvn. Og Roskilde blev aabnet; jeg var træt efter Reisen, og da vi vare komne ind til Høedt, der boede i Fiolstræde, faldt jeg i Søvn; da jeg vaagnede stod der en Sabel med Staalskede ved min Side; den var mig til megen Glæde og jeg brugte den naar jeg anførte Drengene i vor Have. Skeden brugte vi til at fløjte i, med den og Vandkanden har vi vist lavet en artig Kattemusik.
Blandt vore Adspredelser var den at gaa med Fader i Marken enten ad Rønnede- og Balstrupvejen eller ud ad Køgevejen til Gemynthes Mølle og der fra ad en Marksti paa en Grøftevold. Jeg kan huske, at jeg fandt Vejen lang og klagede over, at jeg var træt. Fader sagde da :" Smaa Drenge bliver aldrig trætte "; det kunde jeg nu ikke forstaa.
En Gang imellem besøgte vi med egne Heste og Vogn Onkel Christoffer ( Købmanden i Næstved ) og Bedsteforældrene. Naar vi saa kørte ind i Gaarden styrtede de 4 Cousiner, Hanne, Bine, Emilie og Vilhelmine ud og omringede os med lydelige Velkomsthilsener. Jeg har ogsaa tilbragt en Del af en Sommerferie hos Onkel, men blev sendt Hjem, da jeg forsøgte at gaa paa Stylter i Aaen.
Vi bleve da til Middagen trakterede med Rødvin, som ikke smagte mig; jeg syntes bedre om de Svesker og Rosiner, jeg fik i Boutiken, hvor gamle Ness ( Onkels Svoger ) residerede. Han kom kun ind i stuerne til Spisetid, og ved Bordet morede Børnene sig med at drille ham.
Den 16. April 1851 fødtes min Broder Henrik Ludvig.
Byfogdens Justitsraad, senere Etatsraad Harhoffs Have gik ned bag vor Have og gennem stakittet stiftede jeg Bekendtskab med hans 2 Sønner Conrad og Georg. Jeg havde efter at have været i Kjøbenhavn og i Tivoli lavet en Slags Tivoli i Haven med Skydeindretning og en Gøg i Træet, der kunde kukke; det interesserede disse 2 Drenge, og vi blev meget gode Venner.
En Dag kom fru Harhoff og saa os sammen og spurgte mig da, om jeg ikke havde Lyst til at komme ind til dem. Jeg var ikke sen, men mindre ren, som jeg var, og med Bulehat paa sprang jeg over Stakittet ind til dem og fik naturligvis Skænd af Moder derfor, da jeg kom Hjem.
En Vinterdag, da det i flere Dage havde været Tøvejr, saa jeg ved Middagstid nogle af mine Kammerater løbe paa den revnede Iis paa Værtshusparken; jeg løb gennem vor Naboes Pottemager Knudsens Have og ud paa Parken, men dumpede i hvor den var dybest, men fik heldigvis et stort Stykke Iis op under Armene. Det holdt mig oppe, og ved at sparke med Benene kom jeg ind og fik fat i nogle tørre Græsstraa, hvorved jeg trak mig op. Havemanden hos Harhoffs var sprunget over Stakittet for at redde mig og forstuvede derved sin ene Haand. Jeg løb Hjem; Moder som troede jeg var gaaet i Skole, blev meget forfærdet ved at se mig og puttede mig i Seng og gav mig Hyldethe. Der var Flere, der paa den Tid vare faldne i , og Provts Stenberg, en meget myndig Mand, kom paa Skolen og holdt en Tordentale til os. "Og Du" sagde han til mig " hvad fik Du, da Du kom Hjem?" "Jeg fik Hyldethe", svarede jeg. "Prygl skulde Du have havt, Din Hund" sagde han.
Da Provst Stenberg kom fra Bornholm til Ringsted, boede han en Tid hos vor Nabo Vognmand Bruun, og gennem Stakittet gjorde jeg Bekendtskab med at Par af hans Døttre Augusta og Cecilie. Ogsaa Vognmand Bruuns Datter Wilhelmine kom jeg sammen. Det morede mig at trutte i Postkarlens Horn, til det blev mig fortalt, at man fik Vabler bag Ørerne af at blæse.
Det blev nu bestemt, at jeg skulle paa Sorø Academi, og sammen med Conrad Harhoff læste jeg Fransk hos Corfitsens Hustru, f. Meldola. Vi blev før Timen trakterede med Thevand med Mælk i og en Kryddertvebak, der dog ikke var nogen absolut Nydelse.
En af Adspredelserne i Ringsted var at spadsere til Kærehauge; der købte vi Pandekager hos Skovfogedkonen; de smagte fortræffeligt, skønt Sagnet gik, at hun smurte Panden med de store sorte Skovsnegle, hvoraf der var saa mange i Skoven.
En Fest i Byen var det, naar der var Fugleskydning i Kærehauge. Saa samledes Skydebrødrene paa Postgaarden, og med Musik i Spidsen og derefter Politibetjenten med alle Gevinsterne paa en stor Bakke Marscherede man til Vognene, der holdt udenfor Byen, og kørte saa til Skydepladsen. Jeg fik en saadan Dag Lov til at gaa derud om Morgenen, og befandt mig saa vel at jeg blev derude hele Dagen og kom først hjem, da Forældrene og Søster stode pyntede til at køre ind til Ballet i Pavillonen; jeg maatte saa pænt blive hjemme og gaa i seng.
En anden Gang kom jeg ogsaa galt af sted. Forældrene og min Søster Sophie havde været i Rønnede ( til Mathilde Høyers Daab), og jeg tog saa min Broder Ludvig ved Haanden og gik ud ad Landevejen for at møde dem. Hvor Rønnedevejen drejer af til Balstrup blev vi overfaldne af et voldsomt Regnvejr. Vi søgte Ly i en stor Halmstak, men Forældrene kom senere end vi havde ventet, og vi maatte dyngvaade traske hjem; der var til mig, da de kom hjem.
Henad Jul bleve vore 2 Grise slagtede. Moder havde da travlt med at salte og lave Pølser, og en Kurv med Slagteri blev sendt til Slægtningene i Kjøbenhavn og kom tilbage med Legetøj til Juletræet for os. Juleaften fik vi den traditionelle Risengrød og Gaasesteg og senere Punsch og Æbleskiver, der stode til Varme i Kakkelovnen.
Nytaarsaften fik vi ogsaa Punsch og Æbleskiver og sad og ventede paa Snedker Malling, der sammen med sine Svende trakterede med Hornmusik, og som naar de kom udfor os blev budt indenfor og trakteredes med Punsch og Æbleskiver og fik Nytaarsgratialet. Da de blev trakterede hvert Sted de kom, lød Musiken til sidst ikke meget harmonisk.
Nytaarsdag mødte Vægterne i Uniform med Kabus og Morgenstjerne og flere andre og gratulerede glædeligt Nytaar.
Nytaarsmorgen vare vi alle til froprædiken; Vi Drenge sad med Fader paa Mandesiden, Moder og Sophie paa Kvindesiden. Kirken var dengang ikke opvarmet, og jeg kan endnu se Provstens Aande, naar han talte fra Prædikestolen i den kolde Kirke.
Efter Halvsaarsexamen blev jeg prøvet paa Sorø Academi, men naaede trods jeg havde læst mere end der behøvedes kun at komme i 1ste Klasse. Jeg kom til at bo hos mine Bedsteforældre i Huset, der laa hvor Philosofgangen støder til Hovedlandevejen mellem Kjøbenhavn og Korsør.
Huset var temmelig nyt, da for nogle faa Aar forud en Ildebrand havde lagt de gamle Bygninger i Aske. Ejendommen bestod af et Forhus til Vejen med en lille Have foran. Der var en Dagligstue med Murstensgulv, der var slidt noget hult paa Midten. Bedstefader gik altid med Træsko undtagen, naar han fiskede, da havde han lange støvler paa, der kunde trækkes helt op til skrævet. Møblementet var et slagbord ved Vinduet, et Chatol med Skabe, som rummede Fajance og Glas, Bedstefaders Binderedskaber og hans Brændevinsflaske, en Armstol til Bedstefader, en lignende til Bedstemoder, hendes Rok et par Stole og en 2 etages Bilæggerovn. Senere kom der efter en Vinters heldige Fiskedræt et stort Stueuhr der viste Dato og et mindre Bord med Marmorplade. Værelset paa 2 Fag ved Siden af var stadsestue og havde Møbler af Mahogni med indlagte gule Figurer, men dér var vi meget sjældent. Paa den anden Side Gangen ( en lille Forstue ) laa et etfags Værelse med Bræddegulv, hvor Tante Sophie, Moders yngste Søster residerede. Derefter kom Rullestuen med et Fag til Vejen; her rulledes alt Vasketøjet og æltedes Rugbrødsdeigen. Bag denne mod Gaarden laa Vadskeriet med en Kobber Grubekedel, Bageovn og Trappe op til Loftet. Ligeledes til Gaarden laa der et Fags sovekammer med Bedstemoders og Bedstefaders 2 Himmelsenge og en Seng til Afbenyttelse for min Ringhed og et Skab, der foruden Klæder var Gemmested for den ringe Kassebeholdning. Her var ogsaa Bræddegulv. Paa den anden Side Køkkenet, der intet Komfur havde, men kun en aaben Skorsten, hvori Gryderne hang paa en Stang med Indhak, og hvori Flæsket blev røget, laa Pigekammeret, der tillige var Borgerstue.
I Staldbygningen, der laa parallel med Stuehuset, var Lade Lo Heste Ko og Svinestald og Karlekammer.
Bag ved denne laa den store Blegeplads. Brønden var aaben med Vippe, Paa Grunden hvor det gamle Hus havde ligget var Køkkenhave; en lignende fandtes foe Enden af Stuehuset, og saa var der for resten en temmelig stor Frugthave med gode Frugttræer i, som Bedstefader havde podet de Fleste af.
Da der vadskedes for Folk baade i Sorø og Slagelse var der 2 Piger som sammen med Tante Sophie vaskede og rullede Tøiet. En Karl passede sammne med Bedstefader Bedriften. Det var en stenet Mark, da Bedstefader overtog Forpagtningen, men efterhaanden havde han faaet pillet Stenene af og kørt dem i Thule Sø, hvor han af dem havde lavet Havn og lange Dæmninger ud i Søen.
Bedstemoder lavede Maden, der var rigelig og god om end tarvelig. Om Aftenen fik vi Vandgrød og Mælk ( Nadvere), om Morgenen Mælkegrød (Davre). Engang imellem afløstes disse Retter af Rugmelsgrød, der skulde dondses som det hed for at være god; jeg har ofte hjulpet til med at dondse. The fik vi kun om Søndagen.
Rug og Hvedebrød blev bagt hjemme ligesom ogsaa alt Øllet var hjemmebrygget. Ved hvert Bryg fik Bedstefader noget af det først afløbne, som med Gjær i en Krukke blev sat paa Bilæggerovnen og kaldtes Krukkeøl; det var en Naadesag at faa dette at smage.
Naar Bedstefader om Vinteren fiskede paa Isen var jeg ofte ude at se til ham og havde da Kaffe i Flaske og denne i en strømpesok med til ham. Der var saa hvervet endel Mand som skulle hjælpe til ved Fiskeriet. Bedstefader skridtede og maalte hvor Huller skulle hugges, og med Lægter ført med en Gaffel fra det ene Hul til det andet førtes saa Vaaden fra den Vaage, hvor den var givet ud og til den paa den modsatte Ende af Drættet værende Vaage, hvor Armene paa Vaaden samledes og til sidst Kalven kom frem med Fangsten. Et Aar fiskede han saa mange Brasen paa et Dræt, at han i lange Tider kørte en Gang om Ugen til Kjøbenhavn med Læs og kom saa Varer med derfra, navnlig Hamp, som Bedstemoder spandt til Sejlgarn, som Bedstefader derefter bandt til Fiskegarn, endel deraf til Ruser, som han om Foråret havde staaende i Renden ved sidse Hendriks eller ved Krebsehuset; men Størsteparten blev oplagt i Fiskehytten ved Thule Sø, hvor Musene gnavede det i Stykker. I Ruserne fangede han udmærkede store Aal og Geder, der blev solgt i Sorø. - I Fiskehytten stod en Bergensbaad, hvorpaa han tømrede og lavede, men færdig blev den ikke medens jeg var på Sorø.
Paa Akademiet gik det mig jævnt godt, jeg holdt No 3 i 1ste Klasse - Jeg sluttede mig ikke særlig til nogen og var de fleste Søndage i mit Hjem ofte spadserende de 2 Mil naar Vognen skulde vente paa de paa Akademiet boende Elevers Læsetid. Om Sommeren var jeg gerne nede ved søen, naar Lektierne vare fra Haanden, og om Vinteren foretrak jeg at løbe paa Skøjter paa Thule Sø frem for den opskaarne Bane, der var indhegnet til Eleverne paa Sorø Sø. Om Sommeren gik vi i Vandet paa Kommando med Prehn som Svømmelærer, efter at vi i Gymnastiksalen forud havde lært Svømmetagene hængene i Sele. Vi gik saa og øvede os i at svømme med Korksele paa. En Dag fik Prehn Øie paa mig, og jeg maatte i stram Sele med ……. som Leder tage Svømmetagene 3-4 Gange udfor den lange Badebro, og ikke lang Tid derefter kunde jeg tage Prøven som Frisvømmer 7 Gange de 30 Alen, som Broen var, tage mine 3 lange Dukkerter og havde derefter Ret til at springe ud fra Enden af Broen og svømme frit.
Ved Aarsexamen kom jeg op i 2den Klasse og hævdede Stillingen som N2 med Ortmann, en Lægesøn fra Faaborg som Dux. Vi bleve gode Venner og jeg havde ham ofte hjem med Lørdagaften til Ringsted.

På et mindre indlagt blad i optegnelserne har Galle tilføjet :

Toldbetjent Hald var Gymnastiklærer paa Realskolen. Om Sommeren førte han os i Trop til Trolleraad, et sted paa Susaaen hvor der var lavt mod Bysiden og dybt ved den modsatte Bred. Her gik vi Smaa og plaskede medens de Større svømmede paa det dybe.
Senere da jeg var blevet Svømmer paa Sorø, gik flere af os Ringstedere i Vandet ved Nybro paa Sorø Landevejen.