Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                            Forsiden
                                   
 

Jensine Jappes optegnelser


Samlet af Flemming Topsøe-JensenDen 11 Oktober 1816 blev jeg født i Mellemmarkshuset ved Sorø, den 4 September 1817 døde min Fader og da jeg Aaret efter fik Stedfader, kom jeg snart efter til min Bedstemoder i Sorøe, hvor jeg forblev til jeg var 17 Aar. Den 10 April 1831 blev jeg konfirmeret og udførte da en Piges Gerning hos Bedstemoder til jeg 17 Aar gammel kom til Kjøbenhavn til Geheimeraadinde Urne.
Bedstemoder var vel streng, men saa hjertensgod og omhyggelig for at jeg fik lært alt hvad Tid og Omstændigheder kunde tilstede.  Min kæreste Glæde i alt den Tid jeg var hos hende, var at gaa  hjem til mine Forældre og Søskende, som jeg hang ved med hele min Sjæl.
Hos Geheimeraadinden var jeg i 6 Aar og det stille rolige Liv i hendes Huus var saa ganske efter min Smag. Min Broder Peter og mine Søstre Amalie og Sophie var den Gang i Kjøbenhavn og en Tour med min Broder i Kjøbenhavns smukke Omegn var min bedste Fornøjelse. Jeg var med Herskabet en Tour i Jylland og var i 14 Uger hos Amtmand Urne i Skanderborg, 8 Dage hos Geheimeraadinde Gyldencrone paa Mosgaard og 8 Dage hos Fru Voss paa Rodstenseje, det var en ret interessant Tour.
Den 6 Februar 1839 blev min kjære Mand og jeg forlovede og den 11 Oktober samme Aar, holdt vi Bryllup i Helligejstes Kirke i Kjøbenhavn, den 12 kom vi så til Ringsted.
Den 16 Marts 1841 blev vores Søn Frederik født, hans Oldemoder min gamle Bedstemoder holdt ham over Daaben. Samme Aar kjøbte min kære Mand Jørgen Rasmussens Sted. 1842 blev det nedrevet og nyt opbygget og den 4 September 1842 flyttede vi ind i det nye Sted.
Den 16 Juni 1843 fik vi en Søn, som vi kaldte Georg Christoffer, men han levede kun kort, allerede den 8 Februar 1844 døde han, det var min første Hjertesorg.
Den 20 Februar 1845 fik vi vores første Datter Johanne Sophie. Den 13 Juli 1847 fik vi atter en lille Pige Emma Caroline, hun levede kun 20 Uger og døde den 28 November  samme Aar.
I Marts 1848 udbrød der Oprør i Holsten og Slesvig, Prøjserne kom Oprørerne til Hjælp og det blev en Krig, som først endte i Efteraaret 1850.
Den 27 August 1848 døde min gamle Bedstemoder, født 7/2 1769. I Sommeren 1848 byggede vi en Etage til paa vort Sted.
Den 24 April 1849 fik vi en Søn, som vi opkaldte efter den lille afdøde Georg Christoffer og den 16 April 1851 atter en Søn Hendrick Ludvig og den 6 September 1854 fik vi en lille Pige Anna Louise Christiane og den 2 September 1857 en Søn Hans Rudolph Hoedt, som døde den 12 Oktober samme Aar.
I Februar 1852 kom Frederik i Sorøe Academies Skole, han gik der 4 Aar og var i Huset hos mine kære Forældre. Den 30 Marts 1856 blev han confirmeret og kom til Præstø hos Consul Grønvold for at lære Handelen, han afrejste herfra den 13 April ledsaget af vore bedste ønsker og Forhaabninger.
Sophie blev konfirmeret den 15 April 1860. Vinteren derefter tilbragte hun i Kjøbenhavn for at uddanne sig i Musik og male lidt.
Den 23 August 1860 kjørte vi Christoffer til Sorøe for at ogsaa han skulle gaa i Skole der og være hos mine Forældre, han var en elskelig Dreng flittig og stille from og god og vi haabede ret at faa megen Glæde af ham, da han gjorde god Fremgang i Skolen, han var naaet til 5te Klasse og havde begyndt at gaa til confirmations- forberedelse, da han blev syg; han kom her hjem den 3 Oktober 1863 med en Svulst i venstre Bryst og en Ansamling i Lungen, han led fra først af meget siden tabte Smerterne sig men ogsaa Kræfterne og  Juledag kl. 11 Aften døde det elskede Barn blidt og roligt som han havde levet, elsket af alle, som kjendte ham og bitterlig savnet af os, som havde ham saa kjær; det var en sørgelig Juul, men det var saaledes Guds Villie og naar han vil kalde vore kære herfra, kan hverken Pleje eller Kjerlighed holde dem tilbage vi have gjort, hvad vi formaaede for at frelse ham, men Herren vilde det anderledes.
Min yngste Søster Sophie, som var de gamle Forældres Trøst og Støtte havde i mange Aar været svag for Brystet, hun var sidste Gang hos os i November 1860, efter den Tid led hun meget og døde saa d 22 Februar 1862 (samme Dag døde min ældste Broder Frederik) det var ogsaa et smerteligt Tab for de kære Forældre og for os alle, hun var saa flittig saa kærlig imod os alle og holdt saa meget af vores Christoffer, nu er de evig salig samlede i Guds Rige og der haabe vi alle engang at samles.
Den 15 November 1855 døde den kære gamle Bedstemoder i Næstved født 8/2 1775 og den 29 April 1862 døde Bedstefader født 25/7 1776  det var min kære Mands Forældre.  Han selv er født den 23 December 1810 blev Farver her i Ringsted  i Februar 1836, 1845 købte han 2 Steder, som han 1847 solgte til Kjøbmand Bylow, senere kjøbte han gamle Fru Krebs' Sted (1854) og indrettede det, efter at have bygget det om til Kjøbmands Sted. Solgt 1869.  Ogsaa ved Næstved Landevej har Galle bygget et Sted i Sommeren  1859, som er indrettet til 3 Familier solgt 1869.
I April 1856 blev Jernbanen aabnet fra Roskilde til Korsør, netop i de Dage, da Frederik rejste til Præstø. Den 3 December 1839 døde Kong Frederik den Sjette den 20 Januar 1848 døde Kong Christian den 8de og den 15 November 1863 døde Kong Frederik den syvende.
Frederik blev i Præstø til Foraaret 1864, da han kom paa Handelsacademiet og boede hos sin Onkel Hans. Efter at have faaet en god Examen fik han Plads hos d` Hrr. Kok & Hendersen som han tiltraadte den 29 April 1865, det var en stor Glæde for os alle. Den 23 April  samme Aar blev Ludvig confirmeret og begyndte d 29 at  gaa i Farveriet. Gud lade ham blive stærk og ret blive sin Fader til  Gavn og Glæde.
Den 26 Juli s. Aar. blev vor kære Frederik forlovet med Marie Hansen.  Gud lade det blive til Held og Velsignelse for dem begge.
1866.
D 17 Juni blev vor kære Datter Sophie forlovet med Edvard Vermehren Gud lade ogsaa denne Pagt bringe Held og Velsignelse for dem begge.
Den 13 August døde min Broder Christians lille elskelige Jensine af Hjernebetændelse, Følgen af et Fald, det er en stor Sorg for de kære  Forældre.
Den 9 Juli døde Maries Moder, det er et tungt Tab for det kære Barn.
1867.
D 9 Maj havde vi 18 Graders Varme derefter den 13 en saadan Masse Sne at Toget paa Jernbanen standsede, endnu den 14 laa Sneen 1/4 Alen høj med 3 Graders frost, vedvarende frost til sidst i Maj; men ved gunstigt Vejr blev her dog en ret god Høst kun lidt Frugt.
Den 12 September døde vores kære Onkel Hans, Faders yngste Broder, han var afholdt af alle, som kendte ham og hans tidlige Bortgang, kun 53 Aar er et stort Savn for os alle.
1868.
Den 14 Marts aabnede Edvard Vermehren sin Handel paa Nørrebro. Gud give ham Held og Velsignelse dertil.
Den 22 Marts holdt mine kære Forældre deres Guldbryllup Fader 72 Aar Moder 74 Aar; en smuk Fest var det, Børn og Børnebørn omkring dem og megen Deltagelse fra Sorøe Bys Side.
D 7 Maj døde min Søster Henriette Fryd 57½ Aar, hun har gennemgaaet meget her i Verden, nu fik hun Fred.
Den 11 September havde vor kære Sophie Bryllup med hendes Edvard; Gud lade Held og Velsignelse bo i deres Hjem.
1869.
Den 6 Mai, Christi Himmelfartsdag havde vor kære Frederik Bryllup  med sin kære Marie og have opslaaet deres Bolig i Aarhus, hvorhen vore bedste ønsker om Held og Velsignelse følger dem.
Den 17 August fik Sophie sig en lille Pige som den 26 September blev døbt og kaldt Louise i Sct Johannes Kirke.
1870
Den 1 Maj fik Frederiks dem en lille Pige som den 19 Juni blev døbt  i Sct Johannes Kirke og kaldet Mathilde Sophie.
Den 19 Juli døde vor kære Tante Hanne, Faders Yngste Søster,  hun  var de gamle Forældres Trøst og Støtte, saa længe de levede, og har gaaet meget igennem i sin Tid, nu nyder hun Fred og Løn for alt, hvad hun har her virket og lidt.
Den 9. September døde Tante Louise Galle født Ness.
D 1 August begyndte Frederik en Forretning som Grosserer i Kjøbenhavn Gud give dertil Held og Velsignelse.
1871.
Den 28 Marts døde min fromme elskede moder Sophie Frederikke 77 år gammel, født 14 Februar 1794. Velsignet være hendes Minde.
Den 16 Maj fik vor kære Sophie sig en lille Pige, som d 2 Juli blev døbt Johanne i Sct Johannes Kirke.
Den 3 September fik Frederiks dem en Søn, som d 22 Oktober blev  døbt og kaldet Ludvig Henrik Christoffer i Frederiksberg Kirke.
Den 3 November havde William Fryd og Wilhelmine Galle Bryllup.
1872.
Onsdag Aften Kl 7 den 18 September døde min elskede trofaste Mand, Gud give os alle engang at samles med ham hos Gud.
Den 1 December flyttede vi til Kjøbenhavn.
Den 12 December døde min kære Svoger Rudolph Theodor Høyer kun 51 Aar gammel, Guds Veje er uransagelige.
1873.
Den 7 Januar fik Sophie sig en Søn som den 23 Februar blev døbt i Sct Johannes Kirke og kaldet Edvard.
Den 14 Maj blev min kære Anna forlovet med sin Fætter Olaf Høyer, Gud velsigne de kære Børn.
Den 26 Juni fik Frederiks dem en Søn som den 18 Juli blev døbt i Frederiksberg Kirke og kaldet Carl Christian.
Den 29 Juli flyttede vi ind i vort nye Sted paa Ørstedsvej Anna, Ludvig og jeg.
1874.
Den 5 Januar døde vor gamle Fader Peder Didrik Blum, som var født den 11 Marts 1796, vi have nu intet mere at gøre i det gamle Hjem, hvor vi altid ere mødtes i Kjærlighed, den kære Fader sov saa rolig hen.
D 8 April kom Peder Christian og Carl Blum i Huset hos mig.
30 April fik Sophie sig en Søn, som den 14 Juni blev døbt i Sct Johannes Kirke og kaldt Axel.
14 September døde Faders Broder Didrik Galle 62 Aar gammel.
1876
August 1876 kom Rudolph Blum her i Huset.
1877.
den 31 Marts begyndte mine Sønner deres Forretning i Gothersgade, gid Held og Lykke maa følge dem.
Den 20 April havde min kære Anna Bryllup med sin Olaf, Gud give hende sin Helbred og Gud give sin Velsignelse til deres Forening.
Den 29 April døde gamle Tante Christiane Høyer 81½ År gammel.
Den 18 Maj flyttede min kære Søster til Skovsbo.
Den 31 August fik Frederiks dem en lille Pige, som den 19 September blev døbt i Frederiksberg Kirke og kaldt Marie Signe.
Den 18 September døde Wilhelmine Fryd.
1878.
Den 15 Maj havde Sophie Blum og Christian Hemmingsen Bryllup i Ørslev Kirke.
1879.
Den 11 April fik Frederiks dem en lille Dreng, som den 25 Maj blev døbt i Trinitatis Kirke og kaldet Hans Henrik Julius.
Den 28 Marts havde Frederik Høyer Bryllup med Anna Bryhl i Syv Kirke.
Den 22 Oktober fik Sophie en lille Pige som den 30 November blev døbt i Sct Johannes Kirke og kaldet Rigmor.
1880
Den 11 December døde min Svoger Andreas Green.
1881.
Den 9 Marts døde Enkedronning Caroline Amalie.
Den 13 Marts blev Kejser Alexander den 2. myrdet i Sct Petersborg.
Den 31 Marts døde Prinsesse Caroline, Frederik den VIs ældste Datter.
Den 21 Juli druknede Carl Sophus Blum i Bavelse Sø, han kom til os den 8 April 1874, dygtig og elskværdig som han var savnes han af os alle, som en kær Søn og Broder.
1883.
den 21 April fik Sophie en lille Datter som den 17 Juni blev døbt i Sct Johannes Kirke og kaldet Anna.
1884.
den 17 September døde Hans Galles Enke Judite Marie.
Den 3 Oktober brændte Christiansborg Slot.
1885.
Den 13 Marts blev min kære Ludvig forlovet med Thyra Bendtsen, Gud give Lykke og Velsignelse til deres Forening.
Den 17 September blev de viede i Frue Kirke.
Den 22 Marts døde Professor Frederik Ludvig Høedt, han har skænket  84,000 Kr. til sine fattige Slægtninge.
Den 19 April blev Louise confirmeret.
Den 9 November døde min Broder Peter Jappe han var født 5 Marts 1813.
1886.
den 12 August fik Ludvigs dem en lille Pige, som den 12 September blev døbt i Helligaandskirken og kaldet Anna.
Den 20 Juni 1887 fik Rudolph Plads i Pantekontoret.
Den 20 August havde Mathilde Høyer og Niemann Bryllup i Syv Kirke.
1887.
Den 3 April blev Johanne Confirmeret i Vor Frue Kirke.
Den 5 Juni døde Fru Marie Høedt født 27 August 1795.
Den 9 Oktober blev Ludvig Galle Confirmeret.
1888.
Den 31 Marts fik Ludvigs dem en lille Søn, som den 13 Maj blev døbt i Helligaands Kirke og kaldet Henrik Ludvig.
Den 15 April blev Edvard Vermehren confirmeret.
Den 7 Oktober blev Chrestian Galle confirmeret.
1889.
Den 12 Februar blev Rudolph Blum og Louise Vermehren forlovede Gud lade det blive dem til Velsignelse for hele Livet.
1890.
Den 15 Februar døde Maries Fader Fuldmægtig Hansen.
Den 30 Juni blev Ludvig Student.
Den 5 Oktober blev Axel Vermehren og Thora Vermehren confirmerede.
1889.
Den 1. Maj blev Mathilde forlovet med Ingeniør Thorvald Rischel Gud give sin Velsignelse til deres Forbindelse.
1891.
Den 20 Marts fik Ludvigs dem en lille Dreng, som den 10 Mai blev døbt i Helligaands Kirke og kaldet Atke Christoffer.
Den 3 Juni døde gamle Tante Mine født Kjartmen 86 1/2 Aar gammel.
Den 1. Juli blev Rudolph ansat som Assistent i Stempel og Skattekontoret under Finansministeriet.
Den 22 Juli døde min kære Svigersøn Edvard Vermehren elsket og savnet af hele Familien og mange Andre, hvis Støtte og Ven han har været, født 19 April 1835.
Den 16 August blev Johanne forlovet med Lieutenant Theodor Jensen. Gud give sin Velsignelse til, at de maa blive lykkelige.
Den 10 Oktober blev Peder Christian Blum viet i Vor Frue Kirke til Enke Fru Valborg Lillelund.
1892.
Den 3 April døde min kæreste Søster Caroline Høyer min bedste Veninde fra vor tidligste Barndom.
Den 23 August blev Rudolph Blum og Louise Vermehren viede i vor Frue Kirke, Gid Guds Velsignelse maa følge dem.
1893.
Den 28 Marts fik Ludvigs dem en lille Pige, som den 22 Mai blev  døbt i Helligaands Kirke og kaldet Esther Sophie, død den 6 Juni 1897.
Den 22 August fik Rudolphs dem en lille Søn, som den 1 Oktober blev døbt i vor Frue Kirke og kaldet Mogens.
1892
Den 31 August 1892 fik de dem en Søn som blev kaldet Georg. 1893 den 16 September fik de en lille Pige, som blev kaldet Emilie Sophie.
1893.
Den 24 September blev Hans og Marie Galle confirmerede i Frederiksberg Kirke.
Den 19 December blev Johanne og Theodor viede i Holmens Kirke gid Fred og Kjerlighed altid maa bo i deres Hjem.
1894.
Den 17 April fik Ludvigs en lille Pige som den 10 Juni blev døbt i Helligaands Kirke og kaldet Ellen Jensine Nathalia.
Den 1 November døde Kejser Alexander den III af Rusland vort gamle Kongepars elskede Svigersøn, født 10 Marts
1845.
Den 24 December fik Rudolphs dem en Søn som blev kaldet Erik.
1895.
Den 24 Maj fik Ludvigs dem en Søn som den 23 Juni blev døbt i Helligaands Kirke og kaldet Carl Frederik Edvard.
Den 26 Oktober opgav Olaf sit Bo.
1896.
Nytårsmorgen Kl. 5½ døde min kære Broder Christian, født 21 September 1820.
Den 1 Maj døde min Søster Sophie Holmbom født 17 April 1815.
Den 2 November rejste Olaf og den 5 November rejste Anna og Marie til Sverige. Gud være med dem og beskærme dem i det fremmede Land.
Den 13 December fik Louise og Rudolph en lille Søn som blev døbt den 7 Marts og kaldet Tage Edvard Blum i vor Frue kirke.
Den 15 December fik Theodor og Johanne en lille Søn som blev døbt i Frue Kirke den 21 Februar 1897 kaldet Helge Gotlieb Topsøe Jensen.
1897.
Pinsedag den 6 Juni døde Ludvigs og Thyras lille Esther Sophie 4 Aar gammel af Hjernebetændelse Hun var et kærligt, elskværdigt Barn, men det var jo Guds Vilje at tage hende hjem til sig og derfor det bedste.
Den 29 Oktober fik Peder Chr. Blums dem en lille Søn.
1898.
Den 23 Maj fik Johanne en lille Pige som 24 Juni blev døbt i Frue Kirke og kaldet Maja Helene.
Den 27 Juli døde min Cousine Anna Smidth hos sin Søster Jutta i Vordingborg.
Den 29 September døde Dronning Louise født den 7 September 1817, blev bisat i Roskilde Domkirke den 15 Oktober.
Den 16 November havde Ludvig Galle og Märry Nielsen Bryllup i Frue Kirke. Gid Fred og Lykke deres Fremtid maa smykke.
1899.
Den 14 Maj havde Rischel og Mathilde Bryllup i Holmens Kirke Guds Naade og Velsignelse følge dem.
Den 31 Juli døde min Broder Christians Søn Rudolph Blum fra Kone og 5 smaa Børn.
Den 21 Juni fik Johanne en lille Pige, som blev døbt i Vor Frue Kirke 31/8 og kaldet Else.
Den 31 August fik Ludvig og Märry en lille Pige, som blev døbt i Hellig Kors Kirke og kaldet Karin.
Den 15 December døde min kære Svigerdatter, Frederiks Hustru elsket og savnet af alle hendes kære som inderlig beklage hendes tidlige Bortgang.
1900.
Den 16 Januar døde min kære Kusine, min Broder Christians Enke; vi vare Venner fra Ungdommen af og hun var et inderlig godt Menneske.
Den 16 Marts fik Ludvigs dem en lille Søn, som 24 Mai blev døbt og kaldet Poul.
Den 15 August fik Rischel og Mathilde dem en lille Søn, som 9 September blev døbt i Frederiksberg Kirke og kaldet Einar.
1901.
Den 16 April fik Rudolph og Louise en lille Pige, den 1 Juni blev hun døbt Margrtehe.
Den 8 Juni blev Axel Vermehren Kandidat.
Den 2 August druknede Ludvigs Søn Atke ved Hornbæk. Han var en kærlig og godt begavet Dreng 10 Aar gammel. Guds Veje ere uransagelige.

Til toppen