Ellegaard     Hansen     Jappe     Olsen      Rapp      Slægtshistorier     Anebilleder     Våbenskjolde       Database og navne index                                                       ForsidenSlægterne  Sanne  - fra 1812 - og Hornbeck  - fra 1793

August 1964 Nanna Jappe
f. Hornbeck


  Jacob Heilskov Sanne f. i København 1812 Søn af Urtekræmmer Sanne og Hustru f Thaarup. De boede i Blanbesgade? nu Fredericiagade. Havde Privatlejlighed paa 1st Sal, hvor Fru Sanne havde Pogeskole assisteret af sin Broder. 2 Sønner og en Datter havde de. Carl endte som Toldinspektør i Vejle. Jacob kom i Bogbinderlære, rejste siden til Tyskland for at lære Papmachehaandværket. Begge Forældrene døde kort efter og efterlod ethvert af Børnene 10.000 Rdl.
Jacob Sanne rejste til Christiania. Tog ind på Gæstgivergaarden "Grændsen" der laa lidt uden for Christiania og ejedes af Skovejer Mikkelsen, hvis Kone var født Bjørnson. Der var en Søn ( Møllebygger ) der nedsatte sig i Chicago og fire Døtre.. Jacob Sonne forlovede og giftede sig med den smukke mørke Birgitte og aabnede i Christiania et Bogbinderi og en Papmachefabrikation.
Forretningen gik godt ( de havde endda Lystvilla udenfor Byen ). Men saa kom Ulykken i Form af en Mand Lorange der fortalte om Carstensens Tivoli i København.
I 1859 begyndte de norske Slægtninge at komme til København.
Den første var Bjørnstjerne Bjørnson, der lige havde faaet sit første Værk " Halte Hilda" udgivet paa norsk Forlag. Bjørnson boede gratis paa Hotel Phønix hos sin gode Bekendte Kaptajn Fiedler. Men Bjørnson kom daglig i det Sanneske Hjem, som han betragtede som sit eget. Han var en meget pertentlig Herre altid klædt i Sort. Han hverken røg eller drak Spiritus. Han kom altid om Eftermiddagen satte sig i Sofaen i Dagligstuen. Klaversalen stødte op til den og saa skulle Nanna spille for ham. Da violinisten Tofte kom fra studierejse i Berlin, spillede han Sonaten med Nanna og senere blev han afløst af Louis Hornbeck, der var Elev af Tofte. Louis H havde fra han som 12 aarig med sin Fader kom op i Studiestræde for at købe Klaver været en stadig Gæst i det Sanneske Hjem. Han og Sanna spillede Beethoven og Mozart.
Thora havde en anden Parliner.
B B kaldte sine unge Slægtninge for Fætre og Kusiner.
Medens Bjørnson var her kom en Søsterdatter af Fru Sonne paa Besøg. Hendes Fader var den kendte norske Skuespiller Spindler, der ogsaa havde optraadt som Gæst paa det kgl. Teater. Hun boede hos Sanne et ½ Aar. Da saa Bjørnson havde været her vist hen ved et Par Aar, rejste han. Saa kom hans Broder Peder, juridisk Kandidat og Sekretær hos Ole Bull. Bjørnsons to Søstre kom ogsaa hertil og besøgte Sannes. Saa kom Richard Nordraab en fætter til Bjørnson. R N skulle gaa paa Handelsskole her. Han spillede godt Klaver, blev berust af den megen Musik hos Sanne og opgav Handelsskolen. Han og Hornbeck blev Venner, men nogen Tid efter rejste han til Tyskland for at studere Musik paa Konservatoriet i Dresden.
Om Slægtskabet : B Bjørnsons Fader eller vel snarere Farfar var en Gaardmandssøn fra Sognet Ske. Faderen hed Pedersen Ske. Den ene af Sønnerne fik Navnet Bjørn Pedersen Ske. Han blev Præst og kaldte sig Bjørnson. Fru Sanne var Kusine til Bjørnson. Nordraabs Fader

( Her mangler der tilsyneladende en eller flere sider, for Nanna Hornbeck fortsætter )

Datteren kom til at hedde Mariane Birgitte. Peter Johan faar efter Faderens skriftlige Vilje nu Gaarden Store Kongensgade 26. Enken faar en 2den Prioritet 2000Rdl.
29 Nov 1802 føder Ellen Sophie sin 3die Datter : Sophie

1803 Stedmoderen skænker af sin Prioritet de to Døtre hver 500 Rdl

1803 Bliver Peter Johan Forstander ved Fattigvæsenets 8de Hoveddistrikt og slipper for Militærtjeneste

1805 Januar fødte Ellen Sophie sin 4de Datter Mette Petrine. Stedmoderen dør og Peter Johan lader
indhugge en lang Gravskrift paa den store Sten, der i forvejen laa paa Graven.

1807 fødte Ellen Sophie en Søn, han var meget svagelig, han var tillige Krøbling paa Arme og Ben. Tre af de mest kendte Læger saa ham straks og paasatte Træskinner, men forgæves. Som Toaarig faar han Brystsyge, men bliver kureret af Regimentskirurg Wandel, men maatte over ½ Aar have spanske Fluer paa og kom ikke til at gaa før han var tre Aar. Foruden utrolig Møje og Pleje kostede han meget til Doktor og Medicin. Han hed Andreas Christian Julius

1827 4 Juli bliver Petrine forlovet med Kapelmester Hornbeck. 9 Juli bliver Vilhelm Svend. 22 Juli bliver Mariane forlovet med Victor Jerndorff Snedker.

1828 Køber Ejendom for Ejendomsmægleren

1829 1 August. Mariane blev viet til Victor Jerndorff i Trinitatiskirke. Fik af det Brobske Legat i Deb Termin 226 rb 200 blev sat i Enkekassen. Emilie Konfirmeret. P.J. sælger atter en Gaard.

1830 Theodor Julius Hornbeck blev viet til Petrine 4-1.
P.J. sælger atter Gaard eller rettere køber for Ejendomsmægleren.
15 April føder Petrine en Søn døbt 1ste Juni kaldet Hans Peter Christian Emil Hornbeck.
Atter køb af Hus

1831 Augusta Konfirmeret.

1832 10 Maj fik Mariane en Søn Kl. 2 Morgen. 30te Maj Kl. 4 Eftermiddag døde hun

1836 Petrine faar en Datter kaldet Lovise Mariane Sophie Theodora Hornbeck.

1837 Vilhelm gør Mesterstykke. Bevis fra Veterinærskolen.

1840 blev Vilhelm Lütken forlovet med Methea Petersen og Emilie Lütken forlovet med Cand Theol Henrik Christopher Hegelund Møller. 23 Juli fik Petrine Hornbeck sit 3die Barn, en Søn Anton Theodor Louis Hornbeck. I September blev Vilhelm gift. Værksted og Arbejde med mere ganske overdraget ham til fri Raadighed.

1841 13-9 tog Ellen Sophie i Huset til sin Datter Emilie, som blev gift i Soderup Kirke til Cand theol Møller.

1842 faar Vilhelm en Datter.
I Januar kommer Jerndorff paa Hospitalet og dør 4 Februar.
Ellen Sophie skriver i Optegnelser smukke Mindeord over ham med sin smukke Skrift.
11 Maj fik Hornbeck sin Afsked fra Kapellet med fuld Gage. 22 Juli føder Emilie en Søn Niels Peter Carl.

1843 føder Emilie sit andet barn der dør Aaret efter

1845 Emil bliver Konfirmeret og bliver Skriver paa Giesegaards Godskontor. Emilie føder sit 3die Barn Vilhelm Victor og Vilhelm en Datter Anne

1846 Emil Hornbeck tager Præliminæreksamen

1847 Emilie føder sit 4de Barn en Søn

1848 Krigen udbryder i Hertugdømmerne. Cand theol Møller gaar med som frivillig Løjtnant han faar senere Ridderkorset.

1849 Emilie føder sit 5te Barn en Pige Kirstine Henriette. Emil Hornbeck exam juris og Politimester i Slagelse.

1850 Emilie føder sit 6te Barn jeg opgiver at skrive alle de Fornavne. Emil Hornbeck bliver Provins?
Tropperne hjemkaldes i September

1851 Cand Møller træder ud af Krigstjenesten som Kaptajn og bliver ordineret til Sognepræst for Sulsted og Aistrup Menighed Aalborg Stift.

1852 25 Februar døde Ellen Sophie Lütken i Sulsted Præstegaard plejet af en kjærlig Datters opofrende Kjærlighed, savnet som en trofast Moder, der oprigtigt delte ved Ve og Vel, som en øm og kjærlig Bedstemoder, som en flittig Medarbejder og en erfaren Raadgiver. Hun døde rolig og gudhengiven og fandt hos Gud den sorgfri Fred, hun forgæves søgte levende.

1853 19 Juni føder Emilie sit 7ende Barn en Søn

1854 30 Juni føder Emilie sit 8ende Barn en Datter

1855 Emilies første Datter dør 23 Juli 7 Aar gl

1856 Louis Hornbeck Konfirmeres

1857 Kapelmusikus Hornbeck dør efter et kort Sygeleje

1858 Kapelmusikus Hornbecks Enke Petrine rejser syg op til sin Søster Emilie i Præstegaarden og dør 27 Juli.

Her vil jeg standse med Optegnelserne fra Oldefars Dagbog. Skønne Breve som (han) har skrevet til Petrines Konfirmation og Marianes Bryllup udelader jeg, ligesom de meget smukke vers Emil Hornbeck skrev til sin Bedstemor Ellen Sophie Lütken. Alt det sidste efter Oldefars Død er skrevet med forskellig skrift en Del med Ellen Sophies Skrift. Digteren Emil H skriver med hans egen Skrift i Bogen
Da Emil Hornbeck kom til Giesegaard, skrev han om sit Liv fra han blev født. Jeg renskrev den ligesom Oldefars Optegnelser efter den gothiske Skrift. Han er højt Begavet, efterlod sig en stor Digtsamling jeg ejer, men kun Digtene til Ellen Sophie og til Vennen Digteren Luds Bod? Har jeg optegnet eller renskrevet. Emil kom i skole allerede som 4aarig, men da havde hans Moder allerede lært ham at læse og skrive. Allerede som Barn føler han han kan lide af Hjerneforvirring og er fortvivlet over det. Som Barn faar han Lov at gaa med sin Fader Lov at gaa med i Theatret. Han har store Evner som Skuespiller allerede dengang (og optræder i private Cirkler)
Emil Hornbeck skriver om sit Hjem intet om at hans Farmor er kommet fra Randers og kommet i Huset hos dem. Min Far havde sagt til Gerda at vi stammede fra Randers, hvor der udenfor ligger en lille By der hedder Hornbæk. I Oldefars Erindringer eller nøje Optegnelser Staar derimod, at hans Mormor er kommet i Huset hos dem, da han var lille og hans Far endnu levede. Hun hed Nielsen og kom fra Randers, men hun kommer jo ikke vor Familie ved.
Indsat senere derfor intet A??nummer?
Da Poul Hjalmars Søn i Amerika gerne ville vide noget om Slægten, skrev jeg kort og fortalte om hans Slægtskab med Bjørnson